Onze algemene voorwaarden

Belangrijk:

Lees voor verhuur de algemene voorwaarden van Busverhuur Almere zorgvuldig door. Als u vragen heeft of er zijn onduidelijkheden, dan horen wij dit graag.

 • Aantal kilometers onbeperkt.
 • Geen kosten rijklaar maken.
 • Verhuurprijzen zijn exclusief brandstof.
 • Inclusief WA verzekering (schade aan derden).
 • Tijdens de verhuurperiode geldt de regeling vanaf € 1000,- ex. BTW eigen risico.(Het bedrag is beïnvloedbaar door het type voertuig en de periode dat het voertuig wordt gehuurd.) Zie artikel 7A. Bij meubelwagens bedraagt het eigen risico vanaf € 3500.- ex. BTW (dit geld alleen voor particulieren).
 • Huurprijs voor de voertuigen is inclusief pech en personenhulp in Nederland voor ongevallen, ziekte, overlijden etc. (ANWB).
 • Aftankservice € 25,- ex. BTW (bovenop de brandstofkosten). Levert u de auto niet met volle tank in dan maakt u automatisch gebruik van deze service en kunt u een factuur verwachten voor de benodigde brandstof plus de reeds vermelde servicekosten.
 • Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- ex BTW.
 • Administratiekosten bij bekeuringen € 25,- ex. BTW per beschikking.
 • Bij verhuur zijn altijd onze algemene voorwaarden en de in het verhuurcontract bepaalde zaken van toepassing en na ondertekening ook aangenomen en gerespecteerd.
 • In verband met de wet op de privacy hechten wij er belang aan u mee te delen dat alle verhuurvoertuigen zijn uitgerust met een Track & Trace systeem.

Artikel 1
De partijen verklaren het aantal kilometers, dat de teller als afgelegd aangeeft, als juist aanvaarden.Huurder gaat akkoord met de opgegeven resp. nog op te geven stand van de brandstoftank bij vertrek en terugkomst van het voertuig. Bij gebreke van een dergelijke opgegeven stand bij vertrek wordt de brandstoftank als volledig gevuld bij vertrek aangemerkt. Dit één en ander laat onverlet het uitgangspunt dat het voertuig met een volledig gevulde brandstoftank in ontvangst is genomen en ook weer teruggeven dient te worden.

Artikel 2
Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van het voertuig, zoals brandstof, stalling en bandenreparaties, bij elke band die kapot aangetroffen wordt zijn er kosten van € 125,- ex. BTW. voor rekening van de huurder.Eventuele sleepkosten en transportkosten van het voertuig en/of inzittenden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 3
Reparaties aan het voertuig zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 4
De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en eventuele grensdocumenten.

Artikel 5
Al onze verhuur voertuigen zijn WA verzekerd en daarmee is schade aan eventuele derden gedekt. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot het voertuig geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

Artikel 6
De huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan het voertuig met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de WA-verzekering gedekt is. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijnen waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. , die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Bij een eventuele boete wordt er altijd € 25,- ex. BTW administratiekosten in rekening gebracht. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan het voertuig, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 7
In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of bestuurder van het voertuig en opgetreden met betrekking tot het voertuig en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie procesverbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 7A
Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7; de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt; de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder; het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd; het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden ;de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd ;de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen

Artikel 8
Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van het voertuig of inzittenden daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies van het voertuig met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 9
Te laat de bus inleveren.
Indien het voertuig per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien het voertuig niet binnen de 24 uur is teruggeven. Let op! Een dag begint om 09.00 uur ‘s ochtends en duurt tot 08.30 uur ‘s ochtends de volgende dag. (bijvoorbeeld: u huurt een voertuig voor 1 dag op een dinsdag dan gaat de huur altijd ‘s ochtends om 09.00 uur in ook als het voertuig later wordt opgehaald. En het voertuig kan tijdens de openingstijden op dinsdag al worden teruggebracht of op woensdag morgen tot uiterlijk 08.30 uur ‘s ochtends). U kunt dus niet zelf de te huren 24 uur bepalen. Bij langer gebruik van het voertuig dan de van te voren overeengekomen periode gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht. Het is echter alleen toegestaan langer te huren na overleg met Busverhuur Almere. Dit in verband met andere reeds gemaakte reserveringen. Indien er verzuim wordt gegeven aan deze meld c.q. overleg plicht wordt er zonder dat daar enige ingebrekestelling voor vereist is een boetebedrag gehanteerd van € 95,- per dag bovenop de normale huurprijs. Indien Busverhuur Almere geen alternatieve bus beschikbaar heeft voor de eerstvolgende huurder en hierdoor een bus bij een andere maatschappij moet inhuren dan zijn alle extra kosten voor de huurder die de bus te laat heeft ingeleverd.

Artikel 10
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijde zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het voertuig door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 11
Er mag met onze verhuurvoertuigen uitsluitend worden gereden in de Nederland.

Artikel 12
U kunt uw reservering kosteloos annuleren tot uiterlijk 24 uur voor uw reservering. Annuleert u de bus later dan brengen wij uw het verhuurbedrag in rekening.

Artikel 13
1. Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van het voertuig, zoals brandstof, Adblue, stalling, voor rekening van de huurder.
2. Eventuele sleepkosten en transportkosten van het voertuig en/of inzittenden zijn voor rekening van de huurder.
3. Voor een kapotte band wordt € 125.- kosten berekend.